fbpx
AURA Alumni: Gizem Özmen

Gizem Özmen

Mimar
Trakya Üniversitesi

Güz 2022
Danışman: Ersen Gürsel – Ayşegül Kuruç

Balat’ın İyileşme Sürecinde Boşlukların Değerlendirilmesi

Bir topluluğun ortaya çıkışı ve varlığını sürdürebilmesi, kaçınılmaz olarak mekânsal bir meseledir. Çünkü bir grup insanın alelade bir kalabalık olmanın ötesine geçip kolektif eylemlilikleri yoluyla kendini kurabilmesi, tanım gereği bir yer- kalabalık oluşturulmasının ötesinde kolektif bir bilinç oluşumu yer-kurma sürecini içerir. [1]

Bu düşünce toplumla mekân arasında yadsınamaz bir bağ olduğunu ortaya koyar. Mekanların üzerinde hayata geçirilen her karar, doğrudan toplumu şekillendirmeye, etkilemeye yöneliktir. Kararların doğru kurgulanması, toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, bahsi geçen oluşumun varlığın sürdürülebilmesi için gereklidir. Tasarlanmış mekanların bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermemesi, alanın sahip olduğu potansiyelin kayıp olmasına ve dolaylı olarak toplum üyelerinin mekâna özgü ihtimallerin kaybolmasına neden olur. Tasarlanmış kamusal mekân üzerinde gerçekleşen karşılaşmalar komünite duygusu inşa eder, toplum esenliği ise karşılaşan farklılıkların birliği ve uyumu yoluyla sağlanabilir. Yapılan çalışma Balat’ı incelemek ve fark edilen problemlere çözüm önerileri ortaya koymak üzerinedir. Yöntem olarak mekânsal kullanım analizleri, alanda yapılan kişisel gözlemler ve kentsel çevrenin özellikleri üzerinden çalışmalar yapılmıştır. Veriler değerlendirilerek mevcut durum ortaya konmuş, kentsel boşluklar tespit edilmiş ve boşlukların özelliklerine göre çözüm önerileri geliştirilmiştir.

[1] 1.Nicholas Blomley, “Çitleme, Ortak Kullanım Hakkı ve Yoksulun Mülkiyeti” Herkesin Herkes İçin: Müşterekler Üzerine Eleştirel Bir Antoloji içinde [Haz: Fikret Adaman, Bengi Akbulut ve Umut Kocagöz] Metis Yay., 2017, s. 209-233.