fbpx
AURA Alumni: Zeynep Sena Sancak

Zeynep Sena Sancak

Mimar
Uludağ Üniversitesi

Güz 2021
Danışman: Tuna Han Koç – Zeynep Altınbaşlı

İstiklal Caddesi’nde Montaj Yer Üretimleri

Bu çalışma ‘‘yer’’ üretme potansiyellerini ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Öncelikle birbirleri ye­rine sıkça kullanılan ‘‘mekân’’ ve ‘‘yer’’ kavramları arasındaki fark sorgulanmıştır. Mekân, yer üretme imkânı sağlayan fiziksel bir altlıkken, yer birçok kat­manı ve çoğulluğu içinde barındıran bir kavramdır. Görsel, algısal, imgesel, politik vb. katmanlar sa­yesinde yeni ‘‘yer’’ler üretir ve mekânlara anlamlar yüklemeye başlarız.

Çalışma alanı olarak İstiklal Caddesi seçilmiş ve yer üretme potansiyelleri mekânla ilişkili olarak sorgu­lanmıştır. İstiklal Caddesi hem tarihi katmanlarıy­la hem de farklı işlevleri olan birçok mekâna sahip olması sebebiyle birçok deneyim için potansiyel bir alan haline gelir. Bu potansiyeller sorgulanırken deneyimler tarih deneyimleri ve günlük deneyim­ler olmak üzere kategorize edilmiştir. Bu bağlamda mekânı daha iyi anlamak adına caddenin tarih için­de geçirdiği dönüşümler incelenmiş, eski gazete ar­şivlerinden yaşanan olaylar için belge toplanmıştır. Ardından günümüzdeki ilişkiler incelenip zemin kat kullanım analizi yapılmıştır.

Yer üretme yöntemi olarak ‘‘montaj’’ kullanılmıştır. Montaj katmanlaşmaları görünür hale getirebilen, parçalardan yeni bir üretim yapmaya olanak veren bir yöntemdir. Sonuç ürün olarak da montaj yönte­mini kullanarak İstiklal Caddesi üzerinde ‘‘montaj yer’’ler üretmeye olanak sağlayan bir aplikasyon tasarlanmıştır. Aplikasyon sayesinde mekânı dene­yimleyen her bireyin üretebileceği ‘‘yer’’ potansiyel­lerinin görünür hale getirilmesi amaçlanmıştır.